ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 2,705
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 74,962
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 2,944
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 7,412
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 4,913
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 2,627
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 3,943
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 3,224
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 28,960
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 5,707
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 85,059