การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์