การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คิวอาร์โค๊ด Line Open chat 715
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ISO 2,343
3 เงินกู้+เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,342
4 สิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 2,263
5 คู่มือการปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 819
6 คู่มือการปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,608
7 เอกสารประกอบการบรรยายแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ธีรยุทธ 8 ส.ค.60 3,676
8 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 834
9 ใบสมัครแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค 799
10 กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ ระดับภาค 1,862
11 Poster 702
12 รายการหลักสูตรการฝึกฝีมือแรงงาน สำหรับการพัฒนากำลังแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล 749