การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครวิทยากรภายนอก QA3122 150
2 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน QA213 242
3 แบบ สท.2 ปี 2565 361
4 แบบตรวจติดตาม (ตร.1)
5 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 1,484
6 รายงานการประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 2,124
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 2/2563 635
8 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (กรณีฝึกเกินสัดสวด ร้อยละ 70) 676
9 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ขั้นตอนที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม 1,379
10 แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 1,176
11 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 947
12 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 799