การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจของกรม
       การฝึกอบรม
       การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
       การรับรองความรู้ความสามารถ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน