การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
              การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
              การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
              หลักเกณฑ์ - ย้าย การโอน หรือการเลื่อนขรก ประเภททั่วไป
              หลักเกณฑ์ - ย้าย การโอน หรือการเลื่อนขรก ประเภทวิชาการ
              หลักเกณฑ์ - ย้าย การโอน หรือการเลื่อนขรก ประเภทอำนวยการ
              หลักเกณฑ์และวิธีการ - ประเมิน - ชำนาญงาน
              หลักเกณฑ์และวิธีการ - ประเมิน - อาวุโส
              หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้ายหรือโอน เพื่อแต่งตั้งชำนาญการ + ชำนาญการพิเศษ
              หลักเกณฑ์และวิธีการ - เลื่อน - ชำนาญการ + ชำนาญการพิเศษ
              หลักเกณฑ์และวิธีการ - ประเมิน - เชี่ยวชาญ
        การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
              การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
              การกำหนดปัจจัย + อัตราเงินเดือน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
       การพัฒนาบุคลากร
              กฎ ก.พ. ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาขรก ที่อยู่ระหว่างทดลอง 2553
              ระเบียบ - ให้ขรก ไปศึกษา ฝึกอบรม 2549
              การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
              การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
        การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
              หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
              ประกาศ กพร. - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 2566 ขรก
              หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
              ประกาศ - หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1-66
              ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
              ประกาศ กพร. - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 2566 พนักงานราชการ
              กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ กรณีไม่มีประสิทธิภาพ 2552
        การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
              กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
              ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
              หนังสือกรมบัญชีกลาง - เงินเพิ่มพัสดุ
              ประกาศ อ.ก.พ.กรม - เงินเพิ่มนิติกร
              กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
              ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
              รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
              รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
        พ.ศ. 2566