การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ชี้แจงโครงการ D-Workforce ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (D-Workforce) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567