การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ.pdf 789
2 การปรับแก้ไขการออกวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม และการพิจารณาหลักสูตรตามประเภทการฝึกอบรม.pdf 967
3 การปรับแก้ไขการออกวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม และการพิจารณาหลักสูตรตามประเภทการฝึกอบรม (ผอ.ชม.).pdf 777
4 8_File_คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_29032562145638_.PDF 716
5 ประกาศอัตราค่าจ้างฉบับที่ 10 ราชกิจจานุเบิกษา.PDF 632
6 เทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์.pdf 1146
7 นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 1361
8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริการของโรงแรม.pdf 2806
9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม.pdf 1203
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม.pdf 6526
11 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไฟฟ้า.pdf 1160
12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ.pdf 2024