การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ" 16 สาขาอาชีพ (ฉบับที่ 11) 426
2 มาตรฐานฯ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,801
3 มาตรฐานฯ สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า 400
4 มาตรฐานสาขาผู้ประกอบขนมอบ 390
5 แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบมาตรฐานและหนังสือรับรองจากนายจ้าง 271
6 เอกสารการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 2,365
7 สรุปผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในของการพัฒนาฝีมือแรงงาน 556
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินฯ สำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน 1,791
10 ประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2564 872
11 sortor2 338
12 เผยแพร่งบทดลองเดือน มีนาคม 2564 253