การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 759
2 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 825
3 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 472
4 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 688
5 ใบยืมและส่งคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ 307
6 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 238
7 หลักสูตร 2,182
8 ทำเนียบสถานที่ฝึก 391
9 ทำเนียบวิทยากร 1,314
10 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 337
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 326
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ 3วัน 342