การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสุรศักดิ์ - อินศิริ

หลักสูตรที่จบ

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

เบอร์โทรศัพท์

085-6155516

อีเมล์

-

ที่อยู๋

178 ม.7 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

ประวัติ

นายสุรศักดิ์ อินศิริ มีความสนใจในการประกอบอาชีพช่างยนต์ จึงได้เข้าฝึกอบรมกับทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2554 ในขณะที่ฝึกมีความตั้งใจ และขยัน อดทน มีระเบียบวินัย จนจบการฝึกอบรม และได้เข้าฝึกงานกับ บริษัท ชูโชคชัย จ.อุตรดิตถ์ ในขณะที่ฝึกงานก็สามารถทำงานได้ดี ตามความต้องการของบริษัทและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน หลังจบฝึกงานบริษัทจึงรับ นายสุรศักดิ์ อินศิริ เป็นพนักงานประจำของทางบริษัท และปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัทให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าช่างงานบริการ อีกทั้งนายสุรศักดิ์ อินศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลต่างๆให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดมา

จบแล้วไปทำอะไร

เป็นพนักงานบริษัทชูโชคชัยฮอนด้า จำกัด

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าช่างงานบริการ