ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายบุญมา - จิระวัฒนผลิน 1 กรกฎาคม 2536 - 16 พฤศจิกายน 2536 ผู้อำนวยการ
นายเกษม - วิเศษ 17 พฤศจิกายน 2536 - 20 เมษายน 2538 ผู้อำนวยการ
นายวิโรจน์ - ทิพย์อาภรณ์ 21 เมษายน 2538 - 29 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการ
นางจุฑามาศ - บุญอาจ 30 พฤศจิกายน 2544 - 3 มีนาคม 2546 ผู้อำนวยการ
นายปรัชญาพงศ์ - พรหมพล 4 มกราคม 2546 - 29 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการ
นายวิชัย - ผิวสะอาด 30 พฤศจิกายน 2547 - 26 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการ
นายจตุพล - รุจิพัชร์กุล 27 มกราคม 2549 - 30 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการ
นายศักดิ์ชัย - พูลสรรพสิทธิ์ 5 กรกฎาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการ
นายปรัชญาพงศ์ - พรหมพล 28 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการ
นายกิตติภพ - แสงฤทธิ์ 1 ธันวาคม 2558 - 29 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการ
นายไกรสิทธิ์ - ศรีสำราญ 30 พฤศจิกายน 2559 - 15 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการ
นางสาวสมลักษณ์ - สุวรรณพรหมา 18 ธันวาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์ - เนียมสุวรรณ 7 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการ
นางสาวบันฑิตา - คล้ายเจริญ 25 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ