การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.2 อายุ
1. ต่ำกว่า 20 ปี
40%
2. 21-30 ปี
720%
3. 31-40 ปี
140%
4. 41-50 ปี
60%
5. 51 ปีขึ้นไป
40%
1.3 การศึกษา
1. ประถมศึกษา
29%
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
114%
4. อนุปริญญา/ปวส.
86%
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
43%
5. ปริญญาตรี
71%
ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศ
1. ชาย
750%
2. หญิง
1750%
ทั้งหมด:124
กลับ