การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.2 อายุ
1. ต่ำกว่า 20 ปี
40%
2. 21-30 ปี
660%
3. 31-40 ปี
100%
4. 41-50 ปี
60%
5. 51 ปีขึ้นไป
20%
1.3 การศึกษา
1. ประถมศึกษา
14%
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
86%
4. อนุปริญญา/ปวส.
57%
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
29%
5. ปริญญาตรี
71%
ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศ
1. ชาย
600%
2. หญิง
1600%
ทั้งหมด:106
กลับ