การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

ตอนที่ 2 อาชีพที่สนใจฝึกอบรม
อาชีพที่สนใจฝึกอบรม ฝึกอบรมด้านท่องเที่ยวและบริการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
50%
อาชีพที่สนใจฝึกอบรม ฝึกอบรมด้านช่างยนต์ ช่างกล
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
75%
อาชีพที่สนใจฝึกอบรม ฝึกอบรมด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบคอมพิวเตอร์
12%
ไฟฟ้าภายในอาคาร
25%
อาชีพที่สนใจฝึกอบรม ด้านช่าง
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
7%
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
13%
ช่างไม้เครื่องเรือน (การทำเฟอร์นิเจอร์)
2420%
ทั้งหมด:375
กลับ