การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 236
2 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 298
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสกลนคร 304
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบของหน่วยงาน 287
5 แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 163
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 80
7 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 78
8 คู่มือการ DIY โซล่าเซลล์ 79
9 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 704
10 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 284
11 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 319
12 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 295