การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 166
2 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 212
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสกลนคร 213
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบของหน่วยงาน 229
5 แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 111
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 58
7 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 52
8 คู่มือการ DIY โซล่าเซลล์ 63
9 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 579
10 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 247
11 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 287
12 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 265