การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 388
2 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 424
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสกลนคร 431
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบของหน่วยงาน 427
5 แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 218
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 132
7 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 129
8 คู่มือการ DIY โซล่าเซลล์ 112
9 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 796
10 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 331
11 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 374
12 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 338