การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

22 มี.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมหารือ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประชุมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา ๒๖

27 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ

24 ม.ค. 2566

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)

12 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครมอบหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

13 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประสานงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

13 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาม่อง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 ธ.ค. 2565