การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส.pdf 500 KB .pdf 921 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูปกครองผู้เข้ารับการฝึก.pdf 799 KB .pdf 1062 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุน.pdf 547 KB .pdf 1008 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 505 KB .pdf 906 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบการฝึก.pdf 514 KB .pdf 956 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรักษ์ศูนย์สกล.pdf 426 KB .pdf 1107 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้... 1,446 KB .pdf 1221 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจประจำศูนย์ดำรงธรรม.pdf 717 KB .pdf 1097 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งผู้นิเทศสอนงาน.pdf 506 KB .pdf 1218 ดาวน์โหลด
เรื่องเพื่อขออนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองมาตรฐานฝีมือแร... 872 KB .pdf 1050 ดาวน์โหลด
เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้รถราชการ.pdf 423 KB .pdf 1126 ดาวน์โหลด