ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,204
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,609
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,863
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,134
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,899
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,948
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,176
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,640
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29,822
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,211
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 34,165