การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คำขอหนังสือรับรองความรุ้ความสามารถ แบบ คร.10 912
2 ใบสมัครฝึกอบรม 1,029
3 18 ชั่วโมง 10 หลักสูตร 1,479
4 ใบสมัครทดสอบ สนพ.ปราจีนบุรี F-SDD-01 2,299
5 เอกสารประเมินเงินสมทบ (สท 2) ปี 2559 2,607
6 ใบสมัครวิทยากร 2560 824
7 หลักสูตรที่ยื่นรับรองตาม พ.ร.บ. 2545 และสอดคล้องกับ ไทยแลนด์ 4.0 แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 9,699
8 แบบประเมินผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 16-26 มกราคม 2560 2,227
9 แบบ1 ข้อมูเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับไทยแลนด์ 4.0 425
10 แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2559 สำหรับผู้ยื่นรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. 2545 668
11 คู่มือบรรยาย พ.ร.บ. 2545 โรงแรมแคนทารี 304 ปี2560 1,007
12 คู่มือการยื่นรับรองหลักสูตรผ่านระบบ E Servics สำหรับ สถานประกอบกิจการ 899