การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

 

พันธกิจ

  • พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยมร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทำงาน