การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางสุนีย์ - ศรีวงษา

หลักสูตรที่จบ

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์

0929254055

อีเมล์

suneesriseewongsa2015@gmail.com

ที่อยู๋

เลขที่ 37 หมู่ 20 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติ

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

จบแล้วไปทำอะไร

นางสุนีย์ ศรีวงษา ครูบัญชีอาสาจังหวัดปราจีนบุรี

ประสบความสำเร็จอย่างไร

โดยนำความรู้ที่ได้จากการเรียนคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดแก่เกษตรกร และผู้สนใจ นางสุนีย์ ศรีวงษา ครูบัญชีอาสาชาวปราจีนบุรี วัย 48 ปี นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ จากการนำประโยชน์ของบัญชี มาปรับเปลี่ยนการ ประกอบอาชีพ ที่ไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้ ยังประโยชน์ แก่ตนเองแล้ว แต่ยังเป็นการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวทาง ประกอบอาชีพ เพื่อสรรค์สร้างสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นกับ สิ่งแวดล้อมอีกด้วย... ...เรียนรู้จากบัญชี ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ... ครูสุนีย์เรียนรู้จากการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้ปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพ จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว หันมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด “...เรียนรู้จากธรรมชาติระหว่างพืชกับสัตว์แล้ว จึงได้รู้ว่า เราสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบเกื้อกูลกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกพืชที่เป็นอาหารสัตว์ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่ว กระถิน สมุนไพร พืชผักต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านในไร่ไว้เป็นอาหารสัตว์ ขณะเดียวกันก็ได้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ไปใส่พืช จัดการให้เกิดสมดุลอยู่ได้ด้วยหลัก ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีเงินออม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ...บอกต่อประโยชน์บัญชี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม... ครูสุนีย์ทำหน้าที่ของการเป็นครูบัญชีอาสาที่ดี โดยได้สอนแนะเกษตรกร กลุ่มสร้างงาน กลุ่มสร้างอาชีพ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในตำบลวังท่าช้าง บันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้มีกำไร มีเงินออมในการลดต้นทุน ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนได้สอนการทำบัญชีให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข ที่ตนเองเป็นประธานกลุ่มอยู่ เพื่อช่วยวางแผนในการใช้จ่ายส่วนตัว ลดละเลิกรายจ่ายที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ค่าเหล้า ค่าบุหรี่ ค่าหวย เป็นต้น รวมไปถึงการวางแผนประกอบอาชีพอีกด้วย “...สอนให้สมาชิกวิสาหกิจทำบัญชี เพื่อที่จะได้รู้ผลกำไร หรือขาดทุน ทำให้รู้ว่า ที่มีกำไรน้อยหรือขาดทุนเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด ก็ช่วยให้เกิดแนวทางปรับเปลี่ยน ช่วยให้ลดต้นทุนได้ในอนาคต..” ...วาดหวังอนาคต… ปัจจุบันครูสุนีย์ได้สร้างเครือข่ายครูบัญชีขึ้น เพื่อเป็นแกนนำให้กับเกษตรกรตำบลวังท่าช้าง ในการสอนแนะการจัดทำบัญชี โดยหวังให้ เกษตรกรมีการลดต้นทุนในอาชีพภาค เกษตรกรรม และในอนาคต ได้วางแผน ที่จะหานักเรียนที่มีความตั้งใจจริงมาฝึกหัด จัดทำบัญชี เพื่อนำความรู้ทางบัญชีไป ถ่ายทอด ต่อยอดสู่ครัวเรือนต่อไป กล่าวได้ว่า ครูสุนีย์ ครูบัญชีอาสาจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกหนึ่งต้นแบบครูบัญชีอาสาที่ควรค่าแก่การยกย่อง และนำมายึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งหากหลายคนได้นำมาเป็นต้นแบบในการสร้างวิถีใหม่ในการประกอบอาชีพแล้ว เชื่อแน่ว่า หลายคนอาจจะมองเห็นแนวทางลดต้นทุนจากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างแน่นอน บทความจาก http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/cadweb_org/ewt_news.php?nid=10161