การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน บอร์ 0 5599 3038

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถร เบอร์ 0 5599 3038

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เบอร์ 0 5599 3038

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน บอร์ 0 5599 3039

หรือ

ฝ่ายบริหารทั่วไป  โทรศัพท์ 0 5599 3033 ต่อ 100 - 105  โทรสาร 0 5599 3034

- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  105

- งานธุรการ 100

- งานการเงิน 103

- งานพัสดุ 104

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล  โทรศัพท์ 0 5599 3033 ต่อ 111

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทรศัพท์ 0 5599 3033 ต่อ 107 - 108

- ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 107

- ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 108

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 5599 3033 ต่อ 105

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 5599 3033 

- ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน 106

- ฝ่ายช่างเชื่อม  116

- ฝ่ายช่างกลโรงงาน  117

- ฝ่ายช่างไม้และก่อสร้าง  118

- ฝ่ายช่างยนต์  119 - 120

- ฝ่ายช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์  121

 

 

นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์

โทรศัพท์ 0 5599 3033  โทรสาร 0 5599 3034 

Email : phitsanulok_skill@dsd.go.th

www.facebook.com/phitsanulokDSD

 

ที่ตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดูใน Google Map Click!!

 

ติดต่อเรา