ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 2,697
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 74,749
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 2,934
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 7,391
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 4,900
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 2,615
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 3,931
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 3,218
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 28,905
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 5,701
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 84,892