การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพศ
ชาย
500%
หญิง
100%
สถานภาพการทำงานในปัจจุบันของท่าน
ทำงานประจำ (ได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทน)
250%
ว่างงาน (ไม่มีรายได้)
350%
หลักสูตรใดที่ท่านต้องการให้สถาบันฯ จัดฝึกอบรมมากที่สุด
ช่างเครื่องปรับอากาศ
6%
ช่างซ่อมรถยนต์
6%
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6%
ช่างคอมพิวเตอร์
12%
ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
6%
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
12%
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
12%
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
6%
การพัฒนาเว็บไซต์
6%
ทั้งหมด:36
กลับ