การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสุพจน์ - คำศิริ

หลักสูตรที่จบ

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๕๔๘

เบอร์โทรศัพท์

๐ ๘๗๒ ๓๖๓๒ ๓๑

อีเมล์

aa@hotmail.com

ที่อยู๋

บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

ประวัติ

๑) ทำงานที่บริษัท มิตรศิลป์ นครพนม ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๒) ทำงานที่ ป.ยานยนต์ อำเภอศรีราชา ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ๓) ทำงานที่ วิสูตรเจริญยนต์ อำเภอศรีราชา ระหว่างปี ๒๕๕๒

จบแล้วไปทำอะไร

๑) ทำงานที่บริษัท มิตรศิลป์ นครพนม ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๒) ทำงานที่ ป.ยานยนต์ อำเภอศรีราชา ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ๓) ทำงานที่ วิสูตรเจริญยนต์ อำเภอศรีราชา ระหว่างปี ๒๕๕๒

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าแผนก QC รถมือสองของบริษัท มิตรศิลป์ นครพนม