ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 46,068
24 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,728
25 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 135,287
26 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,950
27 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 13,019
28 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 8,634
29 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,541
30 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 6,088
31 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 5,119
32 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 47,480
33 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,843