การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 จำนวน 21 คน 354
2 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,351
3 เอกสารประกอบการประชุม 13 ม.ค.63 717
4 เอกสารประกอบการประชุมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ 2563 742
5 เอกสารประกอบการประชุม กพร.ปจ.ขก. ครั้งที่ 1/2563 1,273
6 ประชุม กพร. 582
7 แบบฟอร์ม QA 451 ใบแจ้งความจำนงรับผู้รับการฝึกเข้าฝึกในกิจการ 531
8 ทะเบียนวิทยากร สพร.6 ขอนแก่น 997
9 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 766
10 แบบ คร.10 551
11 เอกสารงานพัสดุ 1,242
12 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 825