การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy : AMA) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy : AMA) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือและมาตรฐานฝีมือของแรงงานด้านระบบอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ ให้ได้มาตรฐานมีความรู้และทักษะฝีมือ ที่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน