การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สนพ.กำแพงเพชร

23 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของ สนพ.กำแพงเพชร

23 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของ สนพ.กำแพงเพชร

23 มี.ค. 2565

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สนพ.กำแพงเพชร

23 มี.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

8 ก.พ. 2565

รับสมัครสถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ

13 ธ.ค. 2564

การรับรองความรู้ความสามารถ

25 ต.ค. 2564

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-9 ก.ย.64)

9 ก.ย. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2564)

9 ก.ย. 2564