การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

น.ส.ปรานอม - โยชนะ

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานนวดแผนไทย จบฝึกปี พ.ศ.2554

เบอร์โทรศัพท์

080-6832292

อีเมล์

-

ที่อยู๋

บ้านเลขที่ 94/3 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ประวัติ

เกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2509 วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) สาขา -

จบแล้วไปทำอะไร

ทำงานอยู่ที่ ร้านกัญญาลักษณ์นวดแผนไทย และเป็นวิทยากรภายนอก ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถนำความรู้ ความสามารถ จากการฝึกอบรมฯ ไปหางานทำ เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้