การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้า... 33 KB .PDF 544 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงแรงงาน - อัตราค่าบริการของศูนย์ประเมินที่เป็นองค์กรอาชีพ.PD... 29 KB .PDF 262 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงแรงงาน - สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.PDF 29 KB .PDF 267 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงแรงงาน - กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการ.PDF 33 KB .PDF 530 ดาวน์โหลด
คำสั่งกระทรวง ที่ 111-58 - แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ..pdf 128 KB .pdf 293 ดาวน์โหลด
ระเบียบคกก. -ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินที่ปฏิบัติหน้... 74 KB .pdf 286 ดาวน์โหลด
ระเบียบคกก. - หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม พ.ศ. ... 110 KB .pdf 318 ดาวน์โหลด
เครื่องหมายที่แสดงว่าจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรอง.PDF 110 KB .PDF 354 ดาวน์โหลด
กำหนดสาขาอาชีพฯ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสาม... 23 KB .PDF 268 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงแรงงาน - แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2... 41 KB .PDF 319 ดาวน์โหลด
ประกาศคกก. - องค์กรอาชีพ และประเภทหน่วยงานของรัฐ.PDF 92 KB .PDF 271 ดาวน์โหลด
ประกาศคกก. - สมุดประจำตัว.PDF 133 KB .PDF 315 ดาวน์โหลด
ประกาศคกก. - วิธีการรายงานผล.PDF 83 KB .PDF 260 ดาวน์โหลด
ประกาศคกก. - ผู้ประเมิน.PDF 107 KB .PDF 346 ดาวน์โหลด
ประกาศคกก. - ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน.PDF 34 KB .PDF 391 ดาวน์โหลด
ประกาศคกก. - แบบบัตรผู้ประเมิน.pdf 51 KB .pdf 273 ดาวน์โหลด
ประกาศคกก. - กำหนดจำนวนการจ้างงานของผู้ประกอบกิจการที่จะได้รับสิทธิและปร... 29 KB .PDF 326 ดาวน์โหลด
ประกาศคกก. - การประเมิน.PDF 117 KB .PDF 329 ดาวน์โหลด