หน้าแรก > ข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัด กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัด กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

   

 

ข้าราชการ

1 นางจิรวรรณ  สุตสุนทร  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

   E-Mail : -                                            Mobile :  08 5483 8215   Tel. 0 2643 6036                                   หมายเลขภายใน  516

 

2 นางอมรศิริ  ทิพย์มาลัย   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

   E-Mail :                                                 Mobile :  08 9990 0272    Tel. 0 2643 6036                                หมายเลขภายใน  505

 

3 นางสาวพเยาว์  อินทอง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

  E-Mail :                                                 Mobile :  08 9458 9410                           Tel. 0 2245 3731                                    หมายเลขภายใน  509

 

   พนักงานราชการ

1 นายอภิเดช  ไชยคง    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน     

   EMail : apidate2002@yahoo.com             Mobile : 08 5481 2522       Tel. 0 2247 9420, 0 2245 1879       หมายเลขสายใน 505, 506

 

2 นางสาวจิราวรรณ สุขเวช    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   EMail : kungyai@hotmail.com                 Mobile : 08 9520 8657       Tel. 0 2247 9420, 0 2245 1879          หมายเลขสายใน 1012

 

3 นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

    EMail : khemmarin.mine@hotmail.com   Mobile : 08 6656 7750       Tel. 0 2247 9420, 0 2245 1879          หมายเลขสายใน 505, 506

 

4  นางสาววนาลี ถิ่นแปง   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   EMail :                                               Mobile : 09 1427 6226        Tel. 0 2245 4042                                        หมายเลขสายใน 1012

 

5  นายเทพกร  ภักดีชุมพล   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

    EMail :  santachit_narak@hotmail.com  Mobile : 08 3544 2528        Tel. 0 2245 3731                                 หมายเลขสายใน 509, 513

 

6 นางสาวช่อทิพยฺ์  กองสุทธิ   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

     EMail :                                              Mobile : 08 1398 2832        Tel. 0 2643 6036                                       หมายเลขสายใน 515

 

7  นางสาวไพจิตรา  สุโพธิ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

      EMail :                                              Mobile :                               Tel. 0 2245 3731                                        หมายเลขสายใน 515

 

8  นางสาวพรศิริ  คงสม   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

      EMail :                                              Mobile :                               Tel. 0 2245 3731                                        หมายเลขสายใน 509