หน้าแรก > แสดงการปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)
แสดงการปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)
 

วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

 

พันธกิจ  

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยมร่วม  

มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

 

สมรรถนะหลักขององค์กร    

เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทำงาน

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  

1. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี

2. คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

3. ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น         

1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ

4. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,703,596 คน