การแสดงผล

+
-

รับสมัครทดสอบมาตรฐานสากล ISO 9606-1

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

เรื่อง รับสมัครทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1)

.....................................

                   ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding-IIW)      ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สามารถดำเนินการฝึกอบรมช่างเชื่อมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากลได้ โดยแรงงานช่างเชื่อมที่สอบผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ข้อกำหนดคู่มือคุณภาพ(QM Procedure) ของสถาบันการเชื่อมสากล จะได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมสากล (Diploma of International Welder) และดำเนินการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล(ISO 9606-1) ตามวิธีดำเนินงานซึ่งกำหนดในคู่มือคุณภาพ(QM Procedure) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม จะได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล(Certificate) ISO 9606-1 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล จำนวน 5๑ ประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนในอนาคต

                   สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม จึงเปิดรับสมัครทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1) และทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล(ISO 9606-1) เพื่อพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากลและให้แรงงานฝีมือด้านช่างเชื่อมทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล และเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับการแข่งขันอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการแห่งอนาคต ดังนี้     

                   กิจกรรมการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1)

ครั้งที่

รายการ/สาขา

จำนวน(คน)

วันที่ดำเนินการ

สถานที่

 

1

รับสมัครทดสอบ

15

1 – 15 มีนาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

26 มีนาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

2

รับสมัครทดสอบ

15

16–31 มีนาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

2 เมษายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

3

รับสมัครทดสอบ

15

1 -15 เมษายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

30 เมษายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

ครั้งที่

รายการ/สาขา

จำนวน(คน)

วันที่ดำเนินการ

สถานที่

 

4

รับสมัครทดสอบ

15

16 - 30 เมษายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

14 พฤษภาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

5

รับสมัครทดสอบ

15

1 – 15 พฤษภาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

28 พฤษภาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

6

รับสมัครทดสอบ

15

16–31 พฤษภาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

11 มิถุนายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

7

รับสมัครทดสอบ

15

1 – 15 มิถุนายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

25 มิถุนายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

8

รับสมัครทดสอบ

15

16 – 30 มิถุนายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

9 กรกฎาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

9

รับสมัครทดสอบ

15

1 – 15 กรกฎาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

23 กรกฎาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

10

รับสมัครทดสอบ

15

16–31 กรกฎาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

13 สิงหาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

11

รับสมัครทดสอบ

15

1 – 15 สิงหาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

27 สิงหาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

ครั้งที่

รายการ/สาขา

จำนวน(คน)

วันที่ดำเนินการ

สถานที่

 

12

รับสมัครทดสอบ

15

16–31 สิงหาคม 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

10 กันยายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

13

รับสมัครทดสอบ

15

1 – 15 กันยายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ทดสอบมาตรฐานสากล

15

24 กันยายน 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

 

                   หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล  (ISO 9606-1)  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การสอบรับรองช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลขึ้นอยู่กับช่างเชื่อมเลือกกระบวนการเชื่อมตามความต้องการ

                   เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเข้ารับการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล  (ISO9606-1

  1. ใบสมัครเข้ารับการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล WelDA
  2. รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน  1 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1 ฉบับ
  4. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล จำนวน 500 บาท

                   ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1) สามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อมหรือช่องทางออนไลน์(Online) ตาม QR Code หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 2315 3806 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป