การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

เลขที่ 320 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทร 045 615864-6 Fax 045 615864 ต่อ 115

ผู้อำนวยการ นางทัศนี ขจัดมลทิน ต่อ 101

ฝ่ายช่วยอำนวยการ (ชอ)  ต่อ 109

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพ) ต่อ 109

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมืือแรงงาน (กส.) ต่อ 107

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล (กผ) ต่อ 105

กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ (ทป)ต่อ 108

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- หัวหน้าบริหารทั่วไป ต่อ 102

- งานธุรการ ต่อ 106

- การเงินและบัญชี ต่อ 104

- งานพัสดุ ต่อ 103

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

ติดต่อเรา