การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

*** เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม *** โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม *** หลักสูตร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล *** - ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา คุณสมบัติผู้สมัครเข้าฝึกอบรม แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบการใหม่ นักเรียน(ปวช. ปวส. ป.ตรี) นักศึกษา แรงงานใหม่

22 พ.ย. 2565

*** เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม *** โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 *** หลักสูตร การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ *** - ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565 สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

22 พ.ย. 2565

*** เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม *** โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ *** หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Internet of things เพื่อการเกษตร *** - ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

22 พ.ย. 2565

*** เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม *** โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ *** หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Internet of things ในชีวิตประจำวัน สำหรับบ้านอัจฉริยะ *** - ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

22 พ.ย. 2565

รับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8 พ.ย. 2565

สพร5 โคราช ออกตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึก?ในสถานประกอบกิจการ

6 ต.ค. 2565

สพร 5 โคราชร่วมจัดทำแผนในการพัฒนาปีงบประมาณ2566

6 ต.ค. 2565

สพร 5 โคราช ฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าให้กลุ่มไรเดอร์

6 ต.ค. 2565

ระบบฐานข้อมูลจังหวัด https://datastudio.google.com/s/goHh4VJVvTU

19 ก.ย. 2565