การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 มิ.ย. 2567

...
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  นครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๑.๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ :