นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
       การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
       การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
              การมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
              การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย NO GIFT POLICY
              การแจ้งเวียนประกาศนโยบายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ
       รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy