การแสดงผล

+
-

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การปฏิบัติหน้าที่

      แผนการปฏิบัติงานประจำปี

      การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก

      ผลการดำเนินงาน

2. การใช้งบประมาณ

      การใช้จ่ายงบประมาณ

      ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมฯ

3. การใช้อำนาจ

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6. คุณภาพการดำเนินงาน

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

      ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

      การอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางโทรศัพท์

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน

      ช่องทางการร้องเรียน

9. การเปิดเผยข้อมูล

      โครงสร้างบุคลากร

      ช่องทางการติดต่อ

10. การป้องกันการทุจริต

      ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ

      ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ