การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นางสาวกัลยา - ประดับ nanskill42@gmail.com หลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาพนักงานนวดแผนไทย 560 ชั่วโมง
นายเชาว์ - ลัมวุฒิ nanskill42@gmail.com หลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างวิทยุโทรทัศน์และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์