การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
ประกาศ - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน.PDF 144 KB .PDF 298 ดาวน์โหลด
ประกาศ - ฝึกยกระดับ + ฝึกเปลี่ยนสาขา.PDF 64 KB .PDF 289 ดาวน์โหลด
ประกาศ - คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน.PDF 22 KB .PDF 295 ดาวน์โหลด
ประกาศ - รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.PDF 39 KB .PDF 351 ดาวน์โหลด
ประกาศ - รายการตามสัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.PDF 18 KB .PDF 296 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขจัดจั้งศูน... 36 KB .PDF 266 ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมฯ การฝึกยกฯ พ.ศ. 2548.pdf 400 KB .pdf 337 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์คุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.PDF 28 KB .PDF 288 ดาวน์โหลด