หน้าแรก > สมาชิกกองประชาสัมพันธ์
สมาชิกกองประชาสัมพันธ์
 

กองประชาสัมพันธ์   Corporate Communications Division

ผู้อำนวยการ : นางสาววนิดา  เงินรูปงาม

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา 

นายกอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวสิตานันท์  จอมวงษ์  นักประชาสัมพันธ์

นางสาวปูรินทร์   มีศรี  นักประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายเผยแพร่เเละประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ อัตรา

นางสาวกฤษณา  สายจันทดี  นักประชาสัมพันธ์

นางปิยะรส  ผลทรัพย์  นักประชาสัมพันธ์

นายสถาพร ศรีผุดผ่อง พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวสินีนาฏ  ธารเปี่ยม  นักประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๕ อัตรา

นางพะเยาว์  ทองศรี  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายอัสนี  พิภูษณกาญจน์  นักประชาสัมพันธ์
นางสาวอังคณา ทองเเท้ นักวิชาการพัฒนาฝีมือเเรงงาน
นายกฤตนัน  กัญจนะวโรดม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา