หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
โครงสร้างบุคลากร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

1. นางสมพร  ขันติโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานฯ  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

งานบริหารทั่วไป
2. นางราตรี พุฒิมาศ               หัวหน้างานฯ    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
3.นางสาวขวัญใจ  ชัยบุรินทร์                        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4.นางจงจิตต์ พันธ์เขตรการ                           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5.นายวุฒิพงษ์ ธานีตระกูล                             พนักงานประจำสำนักงาน
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
6.นายฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน           หัวหน้าฝ่ายฯ     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
7.นายอัมภฤณ ฤทธิ์นุ่ม                                     ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3
8.นายวินัย  แก้วเกษการณ์                                ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3
9.นายแก้ว เรื่อศรีจันทร์                                    ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3
10.นายประเสริฐ ซื่อตรง                                   ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.2
11.นายสมศักดิ์ ตัณฑพาทย์                              นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
12. นางนิภาภรณ์ อุทัยเลิศ                               นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
13. นายพงษ์ศักดิ์  ฬียาพรรณ      หัวหน้าฝ่ายฯ   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
14.นางสาวอภิญญา ผูกพานิช                         นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
15.นางสาวรติรัตน์ เอี่ยมโอษฐ                            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
16.นายสิทธิโชค  ว่องวิการ                            นิติกร
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ
17.นางชุติกาญจน์  กาญจนากร    หัวหน้าฝ่ายฯ   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
18.นางสาวเจริญจิตต์  สงใย                           นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
19.นายอานนท์ น้ำจันทร์                                  ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.2
20.นายชำนาญ นพสาริกา                                ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค