หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
โครงสร้างบุคลากร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

1. นางสมพร  ขันติโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานฯ  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

งานบริหารทั่วไป
2. นางราตรี พุฒิมาศ               หัวหน้างานฯ    เจ้าาพนักงานพัสดุชำนาญงาน
3.นางสาวสุพรรณ  ชอบมณีแสง                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4.นางจงจิตต์ พันธ์เขตรการ                           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5.นายวุฒิพงษ์ ธานีตระกูล                             พนักงานประจำสำนักงาน
 
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
6.นายฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน           หัวหน้าฝ่ายฯ     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
7.นายอัมภฤณ ฤทธิ์นุ่ม                                     ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3
8.นายวินัย  แก้วเกษการณ์                                ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3
9.นายแก้ว เรื่อศรีจันทร์                                    ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3
10.นายประเสริฐ ซื่อตรง                                   ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.2
11.นายสมศักดิ์ ตัณฑพาทย์                              นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
12. นางสาวเจริญจิต สงใย          หัวหน้าฝ่ายฯ   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
13.นางสาวอภิญญา ผูกพานิช                         นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
14. นางนิภาภรณ์ อุทัยเลิศ                               นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
15.นางชุติกาญจน์  กาญจนากร    หัวหน้าฝ่ายฯ   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
16.นายอานนท์ น้ำจันทร์                                  ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.2
17.นายชำนาญ นพสาริกา                                ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค
 
ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
18.นายพงษ์ศักดิ์ ฬียาพรรณ        หัวหน้าฝ่ายฯ   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
19.นางสาวรติรัตน์ เอี่ยมโอษฐ                            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน