หน้าแรก > โครงสร้างบุคากร
โครงสร้างบุคากร
 

 
นางนฤมล พนาสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

 

 


นายบัญชา  พลสง่า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวนิตติยา  หัดรัดไชย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นางธัณย์จิรา ธนภัทร์พูนสิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
นายอาเดียว โกฎเพชร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายอาเดียว โกฎเพชร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
นายสุระพงษ์ ฉัตร์อินทร์
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2


นางสาวศิริพร  งามเหมือน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน


นางสาวนุจรี  ปักกาโร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายกิตติภัค  ภักดีโชตศักดา
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

นายศราวุธ เหล่าสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ


นายยุตติศักดิ์  รอดไธสง
ครูฝึกมือแรงงานระดับ ช3

นางสาววริศรา สายทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวสุธาทิพย์ ช่างเหล็ก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวเบญจภา หาญใจไทย
พนักงานประจำสำนักงาน

นายกิตติภพ  หมวดเพชร
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

นายพูนศักดิ์  รอดไธสง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางนงค์นุช เทพรัตน์
พนักงานประจำสำนักงาน
 

นายสรศักดิ์ ชำนาญจุ้ย
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค