หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

   


นางสาวจิตชญา  อ่ำสาริกา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

 

   

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรอง

 


นางภราไดย  สุดถนอม อูโลฟสัน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 นายเอกรัตน์  นามวงค์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

งานบริหารทั่วไป

 

 

นางสาวอรุณ พันศรีเลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

นางสาวโยทะกา ดงรุ่ง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

 

นายคำภู โพธิ์หล้า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ


นายทินกร บัวกนก
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นายจรัส เชื้อพระคา
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นายจันทา  ละอองทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศราภรณ์ ผ่องใสสี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสาวิตรี ภูงามเงิน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ


นายสุกฤช ศรีสุริยานันท์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3


นายสุทธิศักดิ์ วงศ์รัตนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวรัชนี ศิลารักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นายประทีป  บุญครอง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
โทร.0898630099
 
นางพรรวินท์  เลาะหะนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวภัคชานันท์ อูบเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 


นายวุฒิพงศ์  อินทะนาม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

   
นางอรยาณี ฉัตรศุภกุล
พนักงานประจำสำนักงาน
 
นางวัฒนา  บุญเสงี่ยม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2
   
นายไกรวุฒิ วิเชียรเพริศ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2
 
 
   
นายเสนาะ  โกฎิรักษ์
พนักงานขับรถ ระดับ ส2