หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

   


นายเจษฎา  จันทร์อุไร
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

 

   

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน (มฐ.)

 


นายคำภู  โพธิ์หล้า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ (ปร.)นายเอกรัตน์  นามวงค์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

งานบริหารทั่วไป (บท.)

 


นางสาวโยทะกา  ดงรุ่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล (ผป.)

 

นางสาวภราไดย  สุดถนอม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ผง.)

 

นายปิยะ  แสงทิพย์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ


นายสุกฤช  ศรีสุริยานันท์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นายสุทธิศักดิ์  วงษ์รัตนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายจันทา  ละอองทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจรัส  เชื้อพระคา
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นายทินกร  บัวกนก
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3


นายไกรวุฒิ  วิเชียรเพริศ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2

 
นางสาวปุญชรัสมิ์  แก้วมุลตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพรรวินท์  เลาะหะนะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายประทีป  บุญครอง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
โทร.0898630099
   
นางรัชนี  พากพูลไพร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 


นายวุฒิพงศ์  อินทะนาม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

   
นายทิฆัมพร  ศรีโสภา
พนักงานขับรถ ระดับ ส2
 
นางวัฒนา  บุญเสงี่ยม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2
   
นายเสนาะ  โกฎิรักษ์
พนักงานขับรถ ระดับ ส2
 
นางอรยาณี  ฉัตรศุภกุล
พนักงานประจำสำนักงาน
       
นางสาวศราภรณ์  ผ่องใสสี
นักวิชาการเงินและบัญชี