การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ใบสมัคร 315
38 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 269
39 ใบสมัคร 338
40 ใบสมัคร 279
41 ใบสมัคร 291
42 ใบสมครทดสอบมาตรฝีมือแรงงาน 307
43 เอกสารกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1,716
44 เอกสารกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
45 แบบเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาชนอาเซียน 498
46 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
47 ใบสมัคร 969