การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ใบสมัคร 356
38 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 304
39 ใบสมัคร 376
40 ใบสมัคร 316
41 ใบสมัคร 329
42 ใบสมครทดสอบมาตรฝีมือแรงงาน 344
43 เอกสารกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1,755
44 เอกสารกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
45 แบบเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาชนอาเซียน 534
46 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
47 ใบสมัคร 1,023