การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ 2565

10 พ.ย. 2564

งบทดลองประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

5 พ.ย. 2564

การประชุมชี้แจง ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

12 ต.ค. 2564

สพร.24ยล. เปิดฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (30 ชั่วโมง) ตามโครงการสร้างแรงงาน สร้างอาชีพสู่เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สาขาการทำขนมไทย

12 ต.ค. 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

7 ก.ย. 2564

ลงพื้นที่รับสมัครฝึกอบรม สาขาการทำชุดขันหมากชาวไทยมุสลิม

7 ก.ย. 2564

พิธีเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการค้าขายสินค้าออนไลน์

4 ก.ย. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

3 ก.ย. 2564

การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 (ของสถานประกอบกิจการ) shorturl.at/ijBW0

3 ก.ย. 2564