การแสดงผล

+
-

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน ( 30 ชั่วโมง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

11 ส.ค. 2565 00:00:00

...

11 ส.ค. 65 นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน ( 30 ชั่วโมง) ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา