การแสดงผล

+
-

ให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME. 4.0

9 มิ.ย. 2565 15:32:46

...

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สพร. 24 ยะลาเข้า กิจกรรมที่ 2 ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 5 และกิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมกีตอ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 20 คน